FEM MOVIMENT

Què entenem per Educació Transformadora per a la Ciutadania Global?

Es tracta d’un Procés socioeducatiu continuat que promou una ciutadania crítica, responsable i compromesa amb la construcció d’un món més just, equitatiu i respectuós amb les persones i el medi ambient, tant en l’àmbit local com global

A Alboan, Entreculturas, Intered i Oxfam Intermón concebem l’Educació Transformadora per a la Ciutadania Global com un procés que fomenta el respecte i la valoració de la diversitat com a font d’enriquiment humà, la consciència ambiental i el consum responsable, el respecte dels drets humans individuals i socials, l’equitat de gènere, el diàleg com a eina per a la resolució pacífica dels conflictes i la participació democràtica, la corresponsabilitat i el compromís en la construcció d’una societat més justa i solidària.

Estem convençudes que, si reorientem el fi educatiu des de l’èxit personal i la competitivitat cap a l’objectiu d’afrontar de manera col·lectiva i inclusiva els reptes que tenim com a humanitat, aconseguirem generar nous models de relació, de producció, de consum…, imprescindibles per crear un món més just i equitatiu.

Per què aquest Moviment?

Des del Moviment per l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global busquem impulsar processos educatius que possibilitin generar als que hi participem –societat civil, centres educatius i professorat– capacitats de transformació i canvi cap a aquest món més equitatiu i sostenible a què aspirem. La nostra opció educativa està marcada per una clara intencionalitat de transformar. Volem deixar enrere models educatius que perpetuen un sistema que propicia la desigualtat, i avançar reforçant els que contribueixen a construir una societat més justa, equitativa, democràtica i participativa.

En aquest sentit, fem nostre l’Objetivo 4 d’aquesta Agenda i més concretament la meta 4.7. Aquest compromís es materialitza en la nostra participació en el Moviment 4.7.

Com a part de la comunitat educativa, hem d’exercir i volem exercir la nostra responsabilitat a l’hora de promoure un desenvolupament sostenible per al planeta i les persones, en consonància amb el compromís adquirit a escala internacional i nacional plasmat en l’Agenda 2030

Meta 4.7: 
“assegurar que tots els alumnes adquireixin els coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l’educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible”.

Ens movem per…

Els objectius que ens hem marcat com a Moviment es porten a la pràctica a través de cinc línies d’acció principals:

Generar nou coneixement sobre l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global, que es plasma en documents, articles i reflexions sobre aquesta matèria.

Promoure centres educatius transformadors, col·laborant amb docents i equips directius que vulguin avançar cap a la implementació d’aquesta mirada educativa.

Impulsar i enfortir xarxes de centres educatius i professorat que, conjuntament, contribueixin al moviment d’opinió, coneixement i mobilització per una educació transformadora.

Promoure formacions sobre l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global que ajudin a enfortir coneixements i capacitats en el professorat.

Difondre recursosaudiovisuals, documents de reflexió, descripcions d’experiències, material educatiu, etc.– sobre l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global.

La nostra història

Desde 2013 trabajamos para fortalecer el Movimiento. Hemos celebrado encuentros, realizado publicaciones y avanzado en la promoción de la meta 4.7 de la Agenda 2030. Para ello hemos contado con la colaboración de la AECID.

Alboan, Entreculturas, Intered, Oxfam Intermón i les nostres respectives xarxes de centres educatius i professorat –EdukalboanREDec, Xarxa Transforma i Xarxa d’Educadors i Educadores per a una ciutadania global– comencem a reflexionar sobre la necessitat de crear un moviment que aglutini persones i entitats interessades en la promoció de l’educació transformadora i la ciutadania global.

El Moviment inicia el seu camí gràcies al finançament de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional a través del conveni “Moviment per l’educació transformadora i la ciutadania global en l’àmbit de l’educació formal”.

Té lloc la I Trobada del Moviment per l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global, en què fem les primeres passes en la nostra reflexió sobre els centres educatius transformadors.

Les organitzacions promotores del Moviment signem un nou conveni de col·laboració per donar continuïtat a la feina que portem a terme conjuntament des del 2013. Decidim alinear-ho amb el lema “Per una educació transformadora i el compliment dels ODS”.

Celebrem la II Trobada del Moviment per l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global en què seguim aprofundint en els centres educatius transformadors i, més concretament, en els seus trets i en les propostes per avançar en el seu enfortiment.

Publiquem Centres Educatius Transformadors. Trets i propostes per avançar, document que aglutina tota la reflexió efectuada pel Moviment en aquesta matèria.

Fem una avaluació intermèdia del procés de treball realitzat que ens permet obtenir informació sobre els èxits assolits i suggeriments de millora per seguir promovent el Moviment.

Llancem el Moviment 4.7, una xarxa de suport a la consecució de la meta 4.7 de l’Agenda 2030.

Promogut per:

El finançament de: