Centres Educatius Transformadors: trets i propostes per avançar

Marc teòric i pràctic d’innovació pedagògica per a la incorporació de l’Educació Transformadora per a la Ciutadania Global en el centre educatiu.

En aquestes pàgines trobareu els fonaments teòrics que sustenten la proposta de l’Educació Transformadora per a la Ciutadania Global, així com un llistat d’aquests «trets» o elements que hem detectat com a definitoris d’un centre educatiu transformador, i que presentem en tres blocs que afecten la vida dels centres escolars:

La cultura del centre referida als principis, visió i valors del centre.
Les pràctiques que duu a terme el centre com a claus pedagògiques i metodologies transformadores.
Les polítiques del centre reflectides en la planificació i organització del centre.

A més, trobareu una proposta d’aplicació pràctica per a ajudar-vos a dissenyar el vostre propi camí per a avançar sense fi cap a aquest horitzó educatiu que és el Centre Educador Transformador per a la Ciutadania Global.

És el resultat d’un treball col·laboratiu realitzat entre els anys 2015 i 2018, al costat del professorat de Xarxa Transforma (InteRed), Xarxa d’Educadors i Educadores per una Ciutadania Global (Oxfam Intermón), Xarxa Edukalboan (ALBOAN) i Xarxa Solidària de Docents (Entreculturas) que promouen el Moviment per l’Educació Transformadora i la Ciutadania Global, amb el suport de la AECID.

Es construeix de manera participativa a partir de la sistematització d’experiències de centres educatius, de la reflexió al costat del professorat i altres actors educatius en tallers i jornades i de la implementació pràctica. Aquesta publicació substitueix a la versió preliminar que va servir de document de treball per al contrast i validació.

Promogut per:

El finançament de: